Ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr Theatr y Stiwt a Llunio Dyfodol y Celfyddydau!

Ydych chi'n angerddol am y celfyddydau perfformio? A ydych yn awyddus iawn i gael effaith ystyrlon ar eich cymuned leol? Mae Theatr y Stiwt, sefydliad diwylliannol annwyl, yn chwilio am ddau unigolyn ymroddedig i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr a helpu i lunio dyfodol y lleoliad hanesyddol hwn.

Am Theatr y Stiwt:

Mae Theatr y Stiwt, sydd wedi’i lleoli yng nghanol cymuned gefnogol, wedi bod yn biler mynegiant artistig ers bron i ganrif. O’i agoriad mawreddog yn 1926, mae’r adeilad rhestredig Gradd II godidog hwn wedi rhoi llwyfan i berfformiadau o safon fyd-eang, gan gyfoethogi bywydau unigolion di-rif a meithrin gwerthfawrogiad dwfn i’r celfyddydau.

Heddiw, mae Theatr y Stiwt yn parhau i ffynnu fel canolbwynt creadigol, gan gynnal digwyddiadau amrywiol, gan gynnwys cynyrchiadau theatr, perfformiadau cerddorol, datganiadau dawns, cynulliadau cymunedol, a llawer mwy. Ein gweledigaeth yw bod yn esiampl o ragoriaeth artistig, gan feithrin talent leol, meithrin creadigrwydd, a hyrwyddo ymgysylltiad diwylliannol ar gyfer cynulleidfaoedd o bob oed.

Eich Rôl fel Ymddiriedolwr:

Fel Ymddiriedolwr Theatr y Stiwt, byddwch yn ganolog i arwain a chefnogi cyfeiriad strategol ein sefydliad. Bydd eich arbenigedd, ymroddiad, a brwdfrydedd yn allweddol wrth lunio dyfodol y theatr a sicrhau ei llwyddiant parhaus. Mae cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

1. Arweinyddiaeth Strategol:Cydweithio â chyd-ymddiriedolwyr i sefydlu ac adolygu nodau ac amcanion strategol y theatr, gan ein helpu i barhau i fod yn arloesol, yn berthnasol ac yn ymatebol i anghenion cymunedol.

2. Llywodraethu a Stiwardiaeth: Cynnal y safonau llywodraethu uchaf, gan sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol a rheoliadol. Byddwch yn goruchwylio iechyd ariannol y sefydliad, gan ddiogelu ei asedau a'i adnoddau.

3. Eiriolaeth a Chodi Arian: Gweithredu fel llysgenhadon i Theatr y Stiwt, gan eiriol dros ei chenhadaeth a’i gwerthoedd o fewn y gymuned. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn ymdrechion codi arian, gan feithrin perthnasoedd â rhoddwyr a noddwyr i sicrhau'r adnoddau angenrheidiol ar gyfer ein rhaglenni a'n mentrau.

4. Cydweithio ac Ymrwymiad Cymunedol: Ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys staff, gwirfoddolwyr, artistiaid, noddwyr, ac aelodau o’r gymuned, gan feithrin perthnasoedd a chydweithio ystyrlon i hyrwyddo cenhadaeth y theatr a chryfhau cysylltiadau cymunedol.

Cymwysterau a Sgiliau:

Rydym yn chwilio am unigolion sy'n rhannu ein hangerdd dros y celfyddydau ac sy'n meddu ar sgiliau, cefndiroedd a safbwyntiau amrywiol. Er nad oes angen unrhyw gymwysterau penodol, credwn y bydd y nodweddion canlynol yn cyfrannu at eich llwyddiant fel Ymddiriedolwr:

* Ymrwymiad: Maent wedi dangos ymroddiad ac argaeledd i gymryd rhan weithredol mewn cyfarfodydd Bwrdd, pwyllgorau, a digwyddiadau, gan gyfrannu o leiaf 6-8 awr y mis.

* Profiad: Profiad neu arbenigedd proffesiynol perthnasol mewn gweinyddu'r celfyddydau, cyllid, codi arian, marchnata, y gyfraith, ymgysylltu â'r gymuned, neu lywodraethu.

* Meddwl Strategol: Y gallu i feddwl yn feirniadol, dadansoddi materion cymhleth, a chyfrannu at ddatblygu cynlluniau strategol sy'n cefnogi llwyddiant hirdymor Theatr y Stiwt.

* Cydweithio: Mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf yn eich galluogi i weithio'n effeithiol mewn amgylchedd tîm a meithrin perthnasoedd cadarnhaol â rhanddeiliaid amrywiol.

* Angerdd dros y Celfyddydau: Cariad gwirioneddol at y celfyddydau perfformio ac ymrwymiad i hyrwyddo hygyrchedd, cynwysoldeb, ac amrywiaeth ddiwylliannol o fewn sector y celfyddydau.

Ymunwch â Ni Heddiw:

Os yw grym trawsnewidiol y celfyddydau yn eich ysbrydoli a'ch awydd i chwarae rhan hollbwysig wrth lunio dyfodol Theatr y Stiwt, rydym yn eich gwahodd i ymgeisio am swydd ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Gyda'n gilydd, gallwn greu cyrchfan ddiwylliannol fywiog a chynhwysol sy'n dathlu mynegiant artistig ac yn cyfoethogi bywydau aelodau ein cymuned.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a datganiad byr yn amlinellu'r canlynol:

1. Eich cymhelliant: Rhannwch pam fod gennych ddiddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr Theatr y Stiwt. Beth sy'n eich ysbrydoli am y celfyddydau perfformio, a sut ydych chi'n rhagweld cyfrannu at genhadaeth y theatr?

2. Profiad perthnasol: Amlygwch unrhyw brofiad proffesiynol neu wirfoddol gan ddangos eich gallu i gyfrannu at gyfeiriad strategol, llywodraethu, codi arian, neu ymgysylltiad cymunedol Theatr y Stiwt.

3. Sgiliau ac arbenigedd: Rhowch fanylion unrhyw sgiliau neu arbenigedd penodol sydd gennych a fyddai'n werthfawr i'r Bwrdd, megis rheolaeth ariannol, marchnata, gwybodaeth gyfreithiol, gweinyddiaeth y celfyddydau, neu allgymorth cymunedol.

4. Ymrwymiad: Eglurwch eich argaeledd a'ch cyfrifoldeb i gymryd rhan weithredol mewn cyfarfodydd Bwrdd, pwyllgorau, a digwyddiadau. A allech egluro eich gallu i neilltuo o leiaf 6-8 awr y mis i gyflawni eich cyfrifoldebau fel Ymddiriedolwr?

5. Amrywiaeth a chynhwysiant: Disgrifiwch sut y gall eich cefndir, safbwyntiau a phrofiadau unigryw hyrwyddo amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant o fewn Theatr y Stiwt a'i rhaglenni.

6. Gweledigaeth a syniadau: Rhannwch syniadau neu gysyniadau arloesol ar gyfer Theatr y Stiwt. Sut fyddech chi'n gwella effaith y theatr, yn denu cynulleidfaoedd, ac yn sicrhau ei chynaladwyedd hirdymor?

Cyflwyno Cais:

Anfonwch eich CV a'r datganiad byr yn amlinellu'r pwyntiau uchod mewn e-bost at naill ai'r Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr brianjones1952@gmail.com neu'r Ysgrifennydd gareth.v.thomas@icloud.com erbyn 15fed o Orffennaf 2023.

Gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio'r llinell bwnc "Cais Bwrdd Ymddiriedolwyr Theatr y Stiwt - [Eich Enw]" wrth gyflwyno'ch cais.

Mae Theatr y Stiwt yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo i greu Bwrdd Ymddiriedolwyr cynhwysol a chynrychioliadol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir, diwylliant, gallu a hunaniaeth. Nid yw'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr Theatr y Stiwt. Rydym yn gwerthfawrogi eich ymroddiad i gefnogi'r celfyddydau ac yn edrych ymlaen at eich cais.PENODIAD YMDDIRIEDOLWYR