Pwrpas Mae Iechyd Meddwl Yn Bwysig

Rydym yn sefydliad dielw sy'n ymroddedig i ddarparu cymorth ac adnoddau i ddynion â phroblemau iechyd meddwl. Credwn fod pawb yn haeddu byw bywyd hapus ac iach, waeth beth fo'u heriau iechyd meddwl a'n nod yw creu un pwynt cyfeirio ar gyfer dynion a allai fod yn teimlo dan bwysau ac nad ydynt yn siŵr pa gymorth sydd ar gael iddynt.

Ein nodau penodol yw:

Codi ymwybyddiaeth o'r heriau iechyd meddwl y mae llawer ohonom yn eu hwynebu.

Ymgysylltu â'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd ac annog sgyrsiau.

Cyfeirio cymorth priodol ar gyfer ystod eang o faterion a all effeithio ar iechyd meddwl.

Ar ein gwefan, mae gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, gorbryder, anhwylderau bwyta, a therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT). Rydym hefyd yn cyfeirio rhai o'r asiantaethau cymorth iechyd meddwl lleol a chenedlaethol, ac os ydych yn cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, gwyddoch nad ydych ar eich pen eich hun.

Rydym yma i helpu, ac rydym wedi ymrwymo i'ch helpu i gael y cymorth sydd ei angen arnoch i fyw bywyd iach a boddhaus. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help pellach arnoch.


www.pwrpas.com


Pwrpas Mae Iechyd Meddwl Yn Bwysig